Kontakt

Številka prenosnega telefona: 040/77-77-20

E-pošta: sd.okslj@gmail.com

Statistika

Števec pogledov vsebine : 493714

Pravilnik o vadnini 2023/2024

PRAVILNIK O VADNINAH V OTROŠKI KOŠARKARSKI ŠOLI LJUBLJANA ZA SEZONO 2023/24

1. Mesečna vadnina v Otroški košarkarski šoli Ljubljana kjer je uporaba šolskih prostorov brezplačna (v nadaljevanju tudi OKŠ) za sezono 2022/23 od 1.9.2023 do 21.06.2024 znaša:

 

a. za košarkarske treninge 1x tedensko po 45 minut 20,00€

b. za košarkarske treninge 1x tedensko po 60 minut 25,00€ 

c. za košarkarske treninge 2x tedensko po 45 minut 30,00€ 

d. za košarkarske treninge 2x tedensko, kjer vsaj ena od vadb traja najmanj 60 minut 33,00€

e. za košarkarske treninge 2x tedensko, kjer obe vadbi trajata vsaj 60 minut 36,00€

V primerih kjer OŠ zaračunava uporabo šolskih prostorov, se mesečni vadnina na posameznika sorazmerno poviša.

Na nekaterih šolah kjer izvajamo interesno dejavnost v dveh terminih tedensko en termin pokrije šola sama, zato lahko učenci obiskujejo vadbo 2x tedensko za ceno 1x obiska, ker je drugi obisk v tednu brezplačen. V primeru, da otrok obiskuje vadbo le 1x tedensko pa je ta obisk plačljiv.

 
2. Starši morajo ob začetku šolskega leta otroka vpisati na vadbo preko Spletnega portala ali s pomočjo QR kode.
Vpisnina se zaračuna v višini 12,00€. Le ta se obračuna skupaj s prvo mesečno vadnino v šolskem letu.
 

3. V kolikor košarkarske treninge v OKŠ obiskujeta dva otroka iz iste družine, plača polno vadnino le eden, drugi pa le polovico vadnine (v nadaljevanju: družinska vadnina). V primeru, da je en otrok oproščen plačila vadnine zaradi hujših poškodb ali bolezni, v mesecih njegove odsotnosti drugi otrok plačuje polno vadnino. Enako velja za vsakega naslednjega otroka iste družine.

4.Vadnino je potrebno poravnati tudi, če igralec ni opravil nobenega treninga v mesecu. Izjemoma so vadeči plačevanja vadnine lahko oproščeni le v primeru poškodb in bolezni, zaradi katerih ne obiskujejo treningov in je OKŠ Ljubljana o tem pisno obveščen. 

5. Znesek celoletne vadnine znaša:

a. za košarkarske treninge 1x tedensko (45 minut vadbe) 220,00 €,

b. za košarkarske treninge 1x tedensko (60 minut vadbe) 250,00 €.

c. za košarkarske treninge 2x tedensko (45 minut vadbe) 320,00 €.

d. za košarkarske treninge 2x tedensko (od tega vsaj 1x 60 minut vadbe) 360,00 €.

e. za košarkarske treninge 2x tedensko, kjer obe vadbi trajata vsaj 60 minut 400,00€

V primeru plačila v enkratnem znesku priznamo 10% popust.

6. Vadnina se plačuje na transakcijski račun OKŠ na podlagi izstavljenega računa. V sezoni 2022/23 bodo predvidoma izstavljeni mesečni računi. 

V kolikor se izvede več kot  polovica možnih vadb v mesecu, se mesečna vadnina obračuna obračuna v celoti.

V kolikor se izvedeta 2 vadbi v mesecu, se mesečna vadnina obračuna 75% mesečne vadnine. V primeru, da se izvede vsaj ena vadba v mesecu, se obračuna 50% mesečne vadnine. Šteje se, da izvedba vadbe ni možna, če so na dan predvidene vadbe šolske počitnice, državni praznik, šola v naravi ali pa, če je vadba odpovedana s strani vodstva šole zaradi višje sile.

Mesečna vadnina se ne obračuna le v primeru, če v mesecu ni bila izvedena nobena vadba.

V primeru zamude s plačilom obveznosti iz vadnin se pošlje opomin. V primeru nepravočasnega plačila dveh vadnin se vadečemu do izvršitve plačila izreče prepoved treniranja. V primeru pošiljanja obvestil o zakasnitvi plačila ima OKŠ pravico obračunat stroške takega pošiljanja v višini 5,00€.

7. Vadeči lahko v tekoči košarkarski sezoni trenira samo pod pogojem, da ima poravnane vse finančne obveznosti do OKŠ iz preteklih sezon.

8. Upravni odbor OKŠ lahko izda sklep o znižanem ali povsem oproščenem plačilu vadnine. Sklep se izda na podlagi pisne vloge, ki vsebuje dokazila iz katerih je razviden razlog za znižanje vadnine (npr. Odločba CSD). Do izdanega sklepa se plačuje vadnina po tem pravilniku. Sklep UO velja od dneva izdaje sklepa do datuma določenega v sklepu oz. najdlje do konca sezone (30.6.2024).

9. Ta pravilnik velja od 1.9.2023 dalje in velja za šolsko leto 2023/24 do 21.6.2024 oz. do spremembe, ki jo lahko sprejme ter potrdi UO OKŠ.

Partnerji

Izvajanje programa sofinancira MOL

lj-grb