Kontakt

Številka prenosnega telefona: 040/77-77-20

E-pošta: sd.okslj@gmail.com

Statistika

Števec pogledov vsebine : 373330

VADNINA 2019/2020

PRAVILNIK O VADNINAH V OTROŠKI KOŠARKARSKI ŠOLI LJUBLJANA ZA SEZONO 2019/20

1. Mesečna vadnina v Otroški košarkarski šoli Ljubljana (v nadaljevanju tudi: OKŠ) za sezono 2019/20 znaša: 

a. za košarkarske treninge 1x tedensko vadnina znaša 9,00 € (10 eur)

b. za košarkarske treninge 2x tedensko vadnina znaša 18 €.

Vadnina je lahko v primeru sofinanciranja vadb s strani posamezne osnovne šole tudi nižja. 

2. V kolikor košarkarske treninge v OKŠ obiskujeta dva otroka iz iste družine, plača polno vadnino le eden, drugi pa le polovico vadnine (v nadaljevanju: družinska vadnina). V primeru, da je starejši otrok oproščen plačila vadnine v primeru hujših poškodb ali bolezni skladno z določili tega pravilnika, v mesecih njegove odsotnosti polno vadnino plačuje mlajši otrok. Družinska vadnina za mlajšega otroka znaša 5€ na mesec. 

3. Vadnino se plačuje 10 mesecev na leto v kolikor se je vadba na šoli pričela v prvi polovici septembra. Vadnino je potrebno poravnati tudi, če igralec ni opravil nobenega treninga v mesecu. Izjemoma so igralci plačevanja vadnine lahko oproščeni le v primeru hujših poškodb in bolezni, zaradi katerih ne obiskujejo treningov en mesec ali več. V tem primeru morajo starši posredovati OKŠ pisno prošnjo za oprostitev vadnine v mesecu, v katerem je prišlo do odsotnosti. Odločitev o izjemi plačevanja vadnine sprejmejo pristojni organi kluba (upravni odbor). 

Vadnine se ne plačuje v primeru, ko starši otroka izpišejo iz vadbe in OKŠ obvestijo pisno ali po elektronski pošti. Vendar se vadnina za tekoče trimesečje kljub temu poravna. Za naslednje trimesečje pa računa ne izstavimo.

4. Znesek celoletne vadnine znaša:

a. za košarkarske treninge 1x tedensko 90,00 €, (oz. 100 eur)

b. za košarkarske treninge 2x tedensko 180 €.

5. Vadnina se plačuje na transakcijski račun OKŠ na podlagi izstavljenega računa. V sezoni 2019/20 bodo izstavljeni trije računi, in sicer:

- meseca novembra za september – november (3 meseci);

- meseca februarja za december – februar (3 meseci);

- meseca junija za marec – junij (4 meseci).

Primer: če se je vadba na šoli pričela 2.septembra, je bil račun za jesensko trimesečje izstavljen do 2.decembra. Če pa se je vadba pričela 24.septembra, je bil račun izstavljen do 24.decembra.

V primeru zamude s plačilom svojih obveznosti iz vadnin se pošlje opomin. V primeru nepravočasnega plačila dveh vadnin se igralcu do izvršitve plačila izreče prepoved treniranja. V primeru pošiljanja obvestil o zakasnitvi plačila ima OKŠ pravico obračunat stroške takega pošiljanja v višini 2,00 €. 

6. Upravni odbor OKŠ lahko izda sklep o znižanem plačilu  vadnine. Sklep se izda na podlagi pisne vloge, ki vsebuje dokazila iz katerih je razviden razlog za znižanje vadnine (npr. Odločba CSD). Do izdanega sklepa se plačuje vadnina po tem pravilniku. Sklep UO velja od dneva izdaje sklepa do datuma določenega v sklepu oz. najdlje do konca sezone (30.6.).

7. Ta pravilnik velja od 1.9.2019 dalje in velja za šolsko leto 2019/20 do 30.6.2020 oz. do spremembe, ki jo lahko sprejme ter potrdi UO OKŠ.

Partnerji

Izvajanje programa sofinancira MOL

lj-grb